top of page

פיקוח על גיזומי עצים/עבודות  והעתקות
פיקוח על שמירת עצים בסביבת עבודה
סקרי עצים להיתרי בניה/תיק מידע/תב"ע/שדרוג תשתיות עד לקבלת אישור פקיד יערות
פיקוח על גיזומי עצים/עבודות  והעתקות
פיקוח על שמירת עצים בסביבת עבודה
סקרי עצים להיתרי בניה/תיק מידע/תב"ע/שדרוג תשתיות עד לקבלת אישור פקיד יערות
GIS סקרי סקרי עצים/שטחי השקיה לרשות המים/מתקני משחק/מתקני אצירה/מדי מים ועוד
הכנת דוח והערכת סיכונים בעצים
טיפוח מגרשי כדורגל מקצועיים, ליגת העל, מגרשי גולף ועוד
GIS סקרי
סקרי עצים/שטחי השקיה לרשות המים/מתקני משחק/מתקני אצירה/מדי מים ועוד
הכנת דוח והערכת סיכונים בעצים
טיפוח מגרשי כדורגל מקצועיים, ליגת העל, מגרשי גולף ועוד
פיקוח על גינון ציבורי אחזקה ופיתוח/ייעוץ למערכות השקיה אלחוטיות/בקרות השקיה חכמות
תכנון נופי ושטחים ירוקים
יצירת פרויקטים לחיבור הציבורי והתושבים לנוף והטבע העירוני
פיקוח על גינון ציבורי אחזקה ופיתוח/ייעוץ למערכות השקיה אלחוטיות/בקרות השקיה חכמות
תכנון נופי ושטחים ירוקים
יצירת פרויקטים לחיבור הציבורי והתושבים לנוף והטבע העירוני
munibee-Logo-A7-1024x1024.jpg
חווה-חקלאית-באפריקה-2.jpg
סקר-גיאופיטים-2.jpg
מערכת לניהול קבלים , עובדי קבלן, מפקחים וטיפול בנכסים
עירוניים
www.munibee.co.il
ייעוץ, ניהול ופיקוח עבור פרויקטים בחו”ל בתחומי תעשייה, חקלאות, פודטק ומזון
סקר גיאופיטים
bottom of page