top of page
פיקוח על גיזומי עצים/עבודות  והעתקות
פיקוח על שמירת עצים בסביבת עבודה
סקרי עצים להיתרי בניה/תיק מידע/תב"ע/שדרוג תשתיות עד לקבלת אישור פקיד יערות

פיקוח על גיזומי עצים/עבודות  והעתקות

פיקוח על שמירת עצים בסביבת עבודה

סקרי עצים להיתרי בניה/תיק מידע/תב"ע/שדרוג תשתיות עד לקבלת אישור פקיד יערות

GIS סקרי סקרי עצים/שטחי השקיה לרשות המים/מתקני משחק/מתקני אצירה/מדי מים ועוד
הכנת דוח והערכת סיכונים בעצים
טיפוח מגרשי כדורגל מקצועיים, ליגת העל, מגרשי גולף ועוד

GIS סקרי
סקרי עצים/שטחי השקיה לרשות המים/מתקני משחק/מתקני אצירה/מדי מים ועוד

הכנת דוח והערכת סיכונים בעצים

טיפוח מגרשי כדורגל מקצועיים, ליגת העל, מגרשי גולף ועוד

פיקוח על גינון ציבורי אחזקה ופיתוח/ייעוץ למערכות השקיה אלחוטיות/בקרות השקיה חכמות
תכנון נופי ושטחים ירוקים
יצירת פרויקטים לחיבור הציבורי והתושבים לנוף והטבע העירוני

פיקוח על גינון ציבורי אחזקה ופיתוח/ייעוץ למערכות השקיה אלחוטיות/בקרות השקיה חכמות

תכנון נופי ושטחים ירוקים

יצירת פרויקטים לחיבור הציבורי והתושבים לנוף והטבע העירוני

munibee-Logo
חווה-חקלאית-באפריקה-2
סקר-גיאופיטים-2

מערכת לניהול קבלים , עובדי קבלן, מפקחים וטיפול בנכסים
עירוניים
www.munibee.co.il

ייעוץ, ניהול ופיקוח עבור פרויקטים בחו”ל בתחומי תעשייה, חקלאות, פודטק ומזון

סקר גיאופיטים

bottom of page