top of page

 

 

סקר עצים להיתר בניה הינו חלק מהליכי התכנון והבניה ולא ניתן לקבל היתרי בניה ללא הגשת נספח עצים מאושר.

על פי חוק, עץ בוגר הינו עץ מוגן ולא ניתן לכרות/להעתיק ללא קבלת אישור לכך מפקיד היערות.

לשם קבלת אישור כריתה/העתקה יש להגיש לפקיד היערות מסמך נספח תקני המבוצע על פי כללי ונהלי משרד החקלאות.

תיקון מס' 89 לחוק התכנון והבניה הוא זה שהוציא מהכוח אל הפועל את ההתייחסות לעצים בוגרים בשטח הבניה באומרו, שעל עץ שזוהה כבוגר בשטח הבניה המתוכננת יהיה צורך לתת את הדעת ולנסות לשמרו על ידי המוסד המתכנן והיה וזה לא צלח תהיה עוד עין בוחנת של פקיד היערות שיהיה הפוסק האחרון בעניין.

 

שלבי ביצוע:

שלב 1 – קבלת מפת מדידה

שלב 2 - סקירת העצים מבוצעת בשטח ונלקחים נתונים אשר משמשים להכנת הנספח.

שלב 3 – קבלת שרטוט מצב מוצע/פיתוח/מפת תכנון

שלב 4 – קביעת ייעודי העצים על פי הפרמטרים שלהם והתכנון המוצע

שלב 5 – שליחת הנספח לפקיד היערות לאישור. הנספח כולל חוברת נספח ושרטוטים עם העמד העצים עליהם.

שלב 6 - קבלת אישור פקיד יערות להיתר בניה \ תב"ע \ תיק מידע \ שדרוג תשתיות

שלב 7 - מילוי תנאי האישור לקבלת רישיון כריתה והעתקה

שלב 8 - הדרכת מתכנן, מנהל פרויקט, מנהל הפרויקט, קבלן, ועובדי הקבלן לעבודה בסביבת עצים

שלב 8 - פיקוח והפקת דוחות.

 

פקידי היערות מחולקים בהררכיה:

פקיד יערות ארצי

פקיד יערות אזורי

פקיד יערות עירוני (קיימים 12 ערים עם פקידי יערות שהם עובדי עירייה)

 

אנו עובדים בפריסה ארצית ומשמשים כאגרונומים של רשויות רבות, בעלי ניסיון רב ונמצאים בקשרים מצוינים עם כלל פקידי היערות ומכירים את דרישותיהם.

מהסיבה הזו קהילת לקוחותינו נהנית מטיפול מקצועי, אמין, מדויק ומהיר כתוצאה מהמוניטין ומקשרים אלו.

הצמדת תגית  לעץ
הצמדת תגית  לעץ
העץ מקבל מספר תעודת זהות
העץ מקבל מספר תעודת זהות
קביעת מיקום העץ
קביעת מיקום העץ
 איסוף נתונים של העץ
מפת מדידה  התחלת עבודה מפת פיתוח (מצב  מוצע) - קביעת ייעודי עצים
עריכת נספח העצים
 איסוף נתונים של העץ
מפת מדידה - התחלת עבודה
מפת פיתוח (מצב  מוצע) - קביעת ייעודי עצים
עריכת נספח העצים
סימון העצים במפות לנספח העצים
בדיקת כל עץ עם התכנון ייעוד העצים לשימור \ כריתה \ העתקה
דוגמא לשרטוט המופק לנספח העצים
דוגמא לדף אחרון - אישור פקיד יערות
סימון העצים במפות לנספח העצים
בדיקת כל עץ עם התכנון
ייעוד העצים לשימור \ כריתה \ העתקה
דוגמא לשרטוט המופק לנספח העצים
bottom of page