top of page

 סקרי GIS

רשויות מקומיות, עיריות, מועצות מקומיות, צבא, גופים ממשלתיים וכו' כולם נעזרים לניהול המידע שברשותם בעזרת מערכת מידע גיאוגרפית GIS.

GIS משמעו Geographic Information System.

המייחד את המערכת היא היכולת לאיסוף נתונים מדויק, איסוף נתונים אשר מוטמע בקורדינטות מדויקות מה שמאפשר ידיעה ברורה של מיקום האובייקט או השטח שהוטמע והצגה שלהם על גבי מפה תוך יכולת צפייה, ניהול ועדכון של המידע שהוזן.

מהלך העבודה:

  • תחילה -  איפיון פרמטרים והמידע הנדרש על ידי הלקוח

  • הקמת מערכת איסוף הנתונים על פי האפיון

  • איסוף מידע בשטח - איסוף מידע על אוביקטים ושטחים (פוליגונים)

  • קביעה והצגה של אובייקט במיקומו המדויק על ידי קורדינטות XY

  • הפקת קבצי shape - סוג הקבצים המוטעמים במערכת מידע גיאוגרפית

סקר עצים - בני ברק
סקר עצים ותיקים  בראשון לציון
סקר שטחי גינון מושקים  גני תקווה
סקר עצים - בני ברק
סקר עצים ותיקים - ראשון לציון
סקר שטחי גינון מושקים - גני תקווה
סקר עצים בת ים
סקר ארונות השקיה קיבוץ עינת
סקר שטחי גינון קיבוץ עינת
סקר עצים בת ים
סקר ארונות השקיה - קיבוץ עינת
סקר שטחי גינון מושקים - קיבוץ עינת
bottom of page